Środki ostrożności dotyczące instalacji Ge Appliances Edw3000 Series

Przed instalacją Ge Appliances EDW3000 Series należy przestrzegać środków ostrożności. Przede wszystkim, należy upewnić się, że wszystkie kable i połączenia są prawidłowo podłączone. Przed użyciem urządzenia należy również sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. Należy unikać używania urządzeń w wilgotnym lub mokrym środowisku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe. Należy również unikać używania wysokiego ciśnienia wody lub silnych środków czyszczących. Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Ge Appliances Edw3000 Series

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang.  P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „P”
 • cyfry określającej środek ostrożności
  • „1” – ogólne
  • „2” – zapobieganie
  • „3” – reagowanie
  • „4” – przechowywanie
  • „5” – usuwanie
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102Chronić przed dziećmi. P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. [zwrot usunięty w 2016 r. ][1]P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P230Przechowywać produkt zwilżony…. P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…P232Chronić przed wilgocią. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P235Przechowywać w chłodnym miejscu. P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu. P242Używać nieiskrzących narzędzi. P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczemP250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P264Dokładnie umyć … po użyciu. P270Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska. )P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P231 + P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią. P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

P301W przypadku połknięcia:P302W przypadku dostania się na skórę:P303W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):P304W przypadku dostania się do dróg oddechowych:P305W przypadku dostania się do oczu:P306W przypadku dostania się na odzież:P307W przypadku narażenia:P308W przypadku narażenia lub styczności:P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P330Wypłukać usta. P331NIE wywoływać wymiotów. P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóryP336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352Umyć dużą ilością wody/…P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370W przypadku pożaru:P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:P372Zagrożenie wybuchemP373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległościP376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciekP377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378Użyć … do gaszenia…. P380Ewakuować teren. P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391Zebrać wyciek. P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P304 + P341W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306 + P360W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek. P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia…. P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. 93_przechowywanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]P401Przechowywać zgodnie z …. P402Przechowywać w suchym miejscu. P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405Przechowywać pod zamknięciem. P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410Chronić przed światłem słonecznym. P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P420Przechowywać oddzielnie. P422Przechowywać pod... P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 93_usuwanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 43 [dostęp 2021-04-22].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (Zwroty H oraz EUH) oraz wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności (Zwroty P). Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP, ekos. pl [dostęp 2021-04-22].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [dostęp 2021-04-22].
 • [dostęp 2021-04-22].

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Vorsichtsmaßnahmen für

Vorsichtsmaßnahmen zur

Vorsichtsmaßnahmen bei

Sugestie

Środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen werden und der Rat des Tierarztes eingeholt werden. Środki ostrożności dotyczące instalacji i użytkowania bufora? Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania i usuwania podano w ulotce załączonej do produktu. Lesen Sie die Packungsbeilage für spezielle Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung und Entsorgung. W punkcie 4. 4 opisano środki ostrożności dotyczące monitorowania INR podczas jednoczesnego podawania biwalirudyny z warfaryną. Abschnitt 4. 4 beschreibt Vorsichtsmaßnahmen zur INR-Überwachung bei gleichzeitiger Verabreichung von Bivalirudin und Warfarin. DE-PL_523654">Tabela 5 Środki ostrożności dotyczące jednoczesnego stosowania (ViraferonPeg należy stosować ostrożnie podczas jednoczesnego stosowania z następującymi lekami)Tabelle 5 Vorsichtsmaßnahmen bei gleichzeitiger Anwendung (ViraferonPeg sollte bei gleichzeitiger Anwendung mit folgenden Arzneistoffen nur mit Vorsicht verabreicht werden)Środki ostrożności dotyczące testowania napięcia napięcia sieciowego[Jan 31, 2018]Środki ostrożności dotyczące korzystania Spanx czasie ciąży: Chociaż można nosić Spanx podczas ciąży i nadal nosi te ładne sukienki dopasowane, trochę ostrożności jest koniecznością. Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Spanx während der Schwangerschaft: Während Sie Spanx während der Schwangerschaft und weiterhin diese schöne Pass Kleider tragen, ein wenig Vorsorge tragen können, ist ein Muss. DE-PL_6259318">Środki ostrożności dotyczące używania prętów izolacyjnych wysokiego napięcia[Dec 27, 2018]Środki ostrożności dotyczące używania kombinezonów izolacyjnych[Nov 26, 2018]HZFJ-80 SF6 Analizator rozkładu na wyładowaniach w gazach Środki ostrożności dotyczące użytkowani... [Apr 24, 2018]HZFJ-80 SF6 Gasentladungs-Zersetzungsanalysator Vorsichtsmaßnahmen für Gebrauch und Wartung[Apr 24, 2018]Środki ostrożności dotyczące stosowania detekto... DE-PL_2038402">Po zakończeniu zakupu otrzymasz szczegółową instrukcję obsługi zawierającą wszystkie kluczowe punkty i środki ostrożności dotyczące obsługi maszyny. Nach Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine ausführliche Bedienungsanleitung mit allen wichtigen Punkten und Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb der Maschine. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia objawów estrogenizacji, należy obniżyć dawkę. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren Im Falle von östrogenen Effekten sollte die Dosis verringert werden. DE-PL_6132314">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Szczepić wyłącznie zdrowe króliki. DE-PL_31650">Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pompy do implantacjiDodatkowe instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania patrz punkt 6. 6. Für weitere Hinweise zur Zubereitung und besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung siehe Abschnitt 6. Zalecane metody i środki ostrożności dotyczące:U pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasmen und pfeifende/rasselnde Atemgeräusche (Giemen) wurden ebenfalls bei Patienten, die mit Ventavis inhalativ behandelt wurden, berichtet (siehe Abschnitt 4. 4 „ Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung"). DE-PL_1586062">Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w punktach 5. 1 (Właściwości farmakologiczne) i 4. 4 (Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5. 1. (Pharmakologische Eigenschaften) und 4. 4 (Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung). DE-PL_1647162">Inne środki ostrożności dotyczące podpasek higienicznych? [Jul 24, 2018]

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Sugestie

Wyniki: 111. Pasujących: 111. Czas odpowiedzi: 85 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

1-2. Środki ostrożności dotyczące transportu urządzenia

Podczas podnoszenia urządzenia należy przeprowadzić pasy przez cztery otwory na pasy.

- Nieprawidłowe podnoszenie spowoduje przekrzywienie lub upadek urządzenia prowadzące do

poważnych obrażeń ciała.

Nie wolno podnosić urządzenia za pomocą opasek z PP, które są stosowane w niektórych

produktach.

- Może to spowodować obrażenia ciała.

Należy przestrzegać ograniczeń maksymalnego ładunku, który może być podnoszony

przez osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

1-3. Środki ostrożności dotyczące instalacji urządzenia

Nie instalować urządzenia w miejscu, gdzie mogą ulatniać się gazy palne.

- Jeśli w pobliżu urządzenia gromadzi się palny gaz, może dojść do pożaru lub wybuchu.

Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie materiałów opakowania do zabawy.

- Może to doprowadzić do uduszenia lub poważnych obrażeń ciała.

Przed utylizacją materiał opakowania należy pociąć.

Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel,

zgodnie z niniejszą instrukcją.

- Nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek czynnika chłodniczego, wyciek wody,

poważne obrażenia ciała, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Jeśli klimatyzator jest zamontowany w małym pomieszczeniu, należy podjąć odpowiednie

działania, aby w razie powstania nieszczelności w instalacji, uniknąć wzrostu stężenia

czynnika chłodniczego, do poziomu przekraczającego dopuszczalny limit bezpieczeństwa.

- Informacje na temat odpowiednich środków, które pozwolą zapobiec przekroczeniu

dopuszczalnego stężenia, można uzyskać u dostawcy. W razie wycieku czynnika chłodniczego i

przekroczenia dopuszczalnego stężenia, może powstać zagrożenie spowodowane niedoborem

tlenu w pomieszczeniu.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami w celu zminimalizowania ryzyka

uszkodzenia spowodowanego trzęsieniami ziemi i silnymi wiatrami.

- Nieprawidłowy montaż spowoduje wypadnięcie urządzenia z mocowania, prowadzące do

Urządzenie musi zostać odpowiednio zamontowane do konstrukcji, która może wytrzymać

jego ciężar.

- Nieprzestrzeganie zalecenia spowoduje upadek urządzenia prowadzący do poważnych obrażeń

ciała.

KJ79F137H01

PO-4

Środki ostrożności dotyczące instalacji Ge Appliances Edw3000 Series

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Ge Appliances Edw3000 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Ge Appliances Edw3000 Series