Środki ostrożności dotyczące stosowania Frigidaire Cggf3032mwa

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności przy używaniu lodówki Frigidaire Cggf3032mwa:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Frigidaire Cggf3032mwa

Zapraszam do przeczytania wpisu, z którego dowiesz się:

 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego.
 • Jak jest zbudowana.
 • W jakim języku musi być karta charakterystyki.
 • Kto ma Ci ją przekazać.
 • Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty.

REACH

REACH to skrót od ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 [1]. Obowiązuje ono bezpośrednio, co znaczy, że nie trzeba go wdrażać do prawa krajowego.

Obowiązuje wszystkie Państwa wspólnoty europejskiej. Najprościej mówiąc, ma ono za zadanie ujednolicić zasady stosowania produktów chemicznych oraz kontrolowany i przejrzysty przepływ „chemikaliów” między krajami Unii Europejskiej.

REACH jest podstawą prawną dla przygotowywania kart charakterystyki, ich zawartości i budowy.

CLP

CLP czyli skrót od ang. Classification, Labelling and Packaging. Obowiązuje państwa UE bez konieczności wdrażania do prawa krajowego. Jest to rozporządzenie, które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Zasady te opierają się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. CLP [2] uzupełnia rozporządzenie REACH.

CLP jest podstawą prawną klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych.

Czego dotyczą karty charakterystyki

Karta charakterystyki to zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej. Dowiesz się z niej wszystkiego, co jest Ci potrzebne, aby dobrze zarządzać danym produktem chemicznym w zakładzie.

Z karty wyciągniesz między innymi takie informacje o produkcie:

 • Szkodliwości dla zdrowia.
 • Zasady pierwszej pomocy w sytuacji przypadkowego kontaktu z produktem, np. pryśnięcia do oka.
 • Środki ochrony indywidualnej i/lub zbiorowej, jakie należy stosować podczas pracy z danym produktem.
 • Informacje o postępowaniu z odpadem, np. kiedy produkt się przeterminuje i trzeba go wyrzucić.
 • Jak transportować, przechowywać i stosować produkt.
 • Te informacje są Ci potrzebne między innymi do:

 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego jeśli na jakimś stanowisku stosuje się dany produkt.
 • Opracowania instrukcji postępowania na wypadek awarii lub wypadku.
 • Dobrania właściwych środków ochrony indywidualnej.
 • Kto dostarcza karty charakterystyki

  Karta charakterystyki musi być dostarczona bezpłatnie przez producenta produktu, dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

  Karta musi być sporządzona w języku użytkownika. To znaczy, że jeżeli producentem jest np. Hiszpania, a sprzedaje swój produkt do Polski, to musi zapewnić kartę charakterystyki w języku polskim. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której producent przysłaby Ci kartę charakterystyki w języku hiszpańskim i zaproponował przetłumaczenie jej na polski w swoim zakresie.

  Wiąże się z tym pewna niedobra praktyka producentów (importerów lub upoważnionych przedstawicieli). W praktyce wielokrotnie spotkałam się z tym, że treść karty była przetłumaczona na polski w translatorze. Myślę, że doskonale wiesz jak wygląda takie tłumaczenie. Jest po polsku, ale jest kompletnie niezrozumiałe. Jeśli otrzymasz taką kartę, nie wahaj się odesłać jej producentowi z żądaniem przysłania karty, która jest zrozumiała. Jest to bezwzględny obowiązek producenta, a nie jego przysługa czy dobra wola. Po prostu: ma być!

  Jeżeli potrzebujesz podać takiemu producentowi podstawę prawną, to skopiuj sobie ten zapis: „Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. ” Państwa członkowskie raczej nie postanowią inaczej, więc karta musi być po polsku i kropka.

  Czy dla każdego produktu musi być karta?

  Nie dla każdego, ale dla większości.

  Karta charakterystyki musi być dostarczana dla:

 • Substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
 • Mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0. 2% dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.
 • Substancji dla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny).
 • W praktyce wygląda to tak, że producenci na ogół są świadomi swoich obowiązków i dostarczają karty charakterystyki dla w/w produktów.

  W przypadku gdy do jakiegoś produktu nie trzeba przygotowywać karty, producenci zazwyczaj dostarczają informację o braku szkodliwości produktu w jeden z poniższych sposobów:

 • Przysyłają kartę charakterystyki, w której uwzględniają informację, że produkt nie jest niebezpieczny. – Moim zdaniem to najlepsza praktyka.
 • Przysyłają kartę produktu chemicznego z informacją, że produkt nie jest niebezpieczny. – Też ok.
 • Nie przysyłają nic i trzeba się upominać, żeby poinformowali, że produkt nie jest niebezpieczny. Zazwyczaj odpowiadają mailowo lub przysyłają pismo z oświadczeniem. – Nie jest to fajne. Jeśli producent podchodzi poważnie do swoich obowiązków, to nawet jeśli produkt nie jest niebezpieczny, to z własnej inicjatywy powinien o tym poinformować użytkownika.
 • Często pojawiają się wątpliwości czy karty charakterystyki dla środków czystości (np. domestosa) również należy mieć. Odpowiedź brzmi: tak. Jest to produkt chemiczny niebezpieczny dla zdrowia, stosowany w zakładzie, więc kartę charakterystyki dla niego również musisz przechowywać.

  Budowa karty charakterystyki

  Układ i zawartość karty charakterystyki narzuca rozporządzenie REACH. Karta składa się zawsze z 16 sekcji. Każda z sekcji zawiera stałą liczbę podsekcji. Wyjątek stanowi sekcja 3., w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3. 1 albo 3. 2.

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

  1. 1. Identyfikator produktu
  1. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
  1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  1. 4. Numer telefonu alarmowego

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
  2. Elementy oznakowania
  2. Inne zagrożenia

  SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  3. Substancje
  3. Mieszaniny

  SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  4. Opis środków pierwszej pomocy
  4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
  4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  5. Środki gaśnicze
  5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
  5. Informacje dla straży pożarnej

  SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  6. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
  6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
  6. Odniesienia do innych sekcji

  SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
  7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
  7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

  SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  8. Parametry dotyczące kontroli
  8. Kontrola narażenia

  SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
  9. Inne informacje

  SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  10. Reaktywność
  10. Stabilność chemiczna
  10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
  10. Warunki, których należy unikać
  10. 5. Materiały niezgodne
  10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

  SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  11. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

  SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  12. Toksyczność
  12. Trwałość i zdolność do rozkładu
  12. Zdolność do bioakumulacji
  12. Mobilność w glebie
  12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
  12. Inne szkodliwe skutki działania

  SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  13. Metody unieszkodliwiania odpadów

  SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  14. Numer UN (numer ONZ)
  14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
  14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
  14. Grupa opakowaniowa
  14. Zagrożenia dla środowiska
  14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
  14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

  SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
  15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

  SEKCJA 16: Inne informacje

  Powiązane wpisy:

 • Produkty chemiczne to zadanie dla BHP czy OŚ?
 • Kiedy trzeba wykonywać i aktualizować ocenę ryzyka zawodowego
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Podstawy prawne:

  [1] REACH – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006. 

  Pełna nazwa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm.

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – w tej nowelizacji REACH znajdziesz informacje o budowie karty charakterystyki
 • [2] CLP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm. 

  W odniesieniu do punktu 4. 2 podmiot odpowiedzialny zaproponował wprowadzenie ujednoliconego sformułowania odnoszącego się w szczególności do fragmentów dotyczących dostosowywania dawki,

  Für

  den

  Abschnitt 4. 2 schlug

  der

  Inhaber

  der

  Genehmigung für

  das

  Inverkehrbringen einen harmonisierten Wortlaut vor,

  der

  sich insbesondere auf

  die

  Passagen zur Dosisanpassung,

  W związku z tym personel medyczny ma obowiązek

  stosowania

  odpowiednich środków ostrożności podczas obchodzenia się z materiałem z leukaferezy lub lekiem Provenge.

  Das medizinische Fachpersonal sollte daher beim Umgang mit Leukapheresematerial oder Provenge entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

  W związku z tym personel medyczny ma obowiązek

  stosowania

  odpowiednich środków ostrożności podczas postępowania z materiałem z leukaferezy lub produktem leczniczym Provenge. me/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/beim">beim Umgang mit Leukapheresematerial oder Provenge entsprechende

  W związku z tym personel medyczny ma obowiązek

  stosowania

  odpowiednich środków ostrożności podczas obchodzenia się z materiałem z leukaferezy

  lub produktem leczniczym Provenge patrz punkt 4. 4.

  Das medizinische Fachpersonal sollte deshalb Vorsichtsmaßnahmen ergreifen siehe Abschnitt 4.

  Standardowe zwroty określające szczególne zagrożenia i środki ostrożności, ustanowione w załączniku IV i V do dyrektywy 91/414/EWG, powinny umożliwić w sposób wystarczający opisanie szczególnych zagrożeń, które mogą powstać podczas stosowania

  środków

  ochrony roślin oraz

  środków ostrożności,

  które powinny zostać podjęte.

  Die in die Anhänge IV und V der Richtlinie 91/414/EWG aufzunehmenden Standardsätze für besondere Gefahren und Sicherheitshinweise sollten daher eine angemessene Beschreibung der besonderen Risiken, die bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auftreten können, sowie der zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen.

  Konieczność udzielenia pacjentom informacji o ważnych czynnikach ryzyka związanych z terapią produktem Vyndaqel

  obejmujących w szczególności informacje o unikaniu zachodzenia w ciążę oraz o potrzebie

  stosowania

  skutecznej antykoncepcji.

  Die

  Notwendigkeit, Patienten über wichtige Risiken im Zusammenhang mit

  der

  Vyndaqel-

  insbesondere

  die

  Vermeidung einer Schwangerschaft und

  die

  Notwendigkeit einer zuverlässigen Kontrazeption.

  Informacje dotyczące specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności

  podczas stosowania

  produktów leczniczych znakowanych 64Cu można

  znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta tego produktu leczniczego, który ma być znakowany radioizotopem.

  Informationen zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von 64Cu-

  markierten Arzneimitteln sind der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation)/Packungsbeilage des radioaktiv zu markierenden Arzneimittels zu entnehmen.

  Wprawdzie dostępna jest ograniczona liczba danych dotyczących bezpieczeństwa jednoczesnego

  stosowania

  tych leków, jednak wydaje się,

  że nie jest konieczne zachowywanie szczególnych środków ostrożności

  podczas

  jednoczesnego

  stosowania

  kaspofunginy z amfoterycyną B,

  itrakonazolem, nelfinawirem lub mykofenolanem mofetylu.

  Obwohl nur begrenzt Daten zur Unbedenklichkeit vorliegen,

  scheinen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich zu sein, wenn Amphotericin B, Itraconazol, Nelfinavir oder Mycophenolatmofetil gemeinsam mit

  Caspofungin angewendet werden.

  U pacjentów z szybkim metabolizmem(wysoka aktywność CYP2D6) potrzeba

  stosowania 

  środków ostrożności jest mniejsza.

  Bei Patienten mit dem CYP2D6-Status„ EM“ sind Vorsichtsmaßnahmen in geringerem Maße erforderlich.

  CHMP rozważył zachowanie środków ostrożności w przypadku jednoczesnego

  stosowania

  innych leków zawierających potas lub powodujących podwyższenie jego

  stężenia i przyjął następujące sformułowanie.

  Der CHMP vertrat die Ansicht, dass Vorsichtsmaßnahmen für die gleichzeitige Anwendung anderer kaliumhaltiger oder kaliumerhöhender Arzneimittel erforderlich sind,

  und nahm folgenden Wortlaut an.

  Midazolam podawany doustnie(środki ostrożności

  podczas

  parenteralnego

  stosowania

  midazolamu, patrz punkt 4. 5),

  triazolam możliwość wydłużenia lub nasilenia działania sedatywnego, zahamowania czynności ośrodka oddechowego.

  Midazolam zur oralen Anwendung(bezüglich Vorsichtshinweisen für parenteral angewendetes Midazolam siehe Abschnitt 4. 5),

  Triazolam aufgrund des Potenzials einer verlängerten oder vertieften Sedierung und einer Atemdepression.

  Wymaga szczególnych

  środków ostrożności

  dotyczących stosowania i usuwania patrz Ulotka dla Pacjenta.

  Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen zur Handhabung und Beseitigung siehe Packungsbeilage.

  LEK CYTOTOKSYCZNY, wymaga szczególnych

  środków ostrożności

  dotyczących stosowania patrz ulotka dla pacjenta.

  ZYTOSTATIKUM, besondere Hinweise zur Handhabung Packungsbeilage beachten.

  W ramach podejmowanych

  środków ostrożności

  nie zaleca się stosowania szczepionki IXIARO u kobiet ciężarnych.

  Als Vorsichtsmaßnahme soll die Anwendung von IXIARO während

  der

  Schwangerschaft vermieden werden.

  W ramach podejmowanych

  środków ostrożności

  nie zaleca się stosowania szczepionki IXIARO u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią. me/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/die+anwendung">die Anwendung von IXIARO während

  der

  Schwangerschaft oder Stillzeit vermieden werden.

  Niemniej jednak z uwagi na brak danych i w ramach

  środków ostrożności

  należy unikać stosowania szczepionki IXIARO w trakcie laktacji.

  Vorsichtshalber sollte die Anwendung von IXIARO während

  der

  Stillzeit jedoch aufgrund fehlender Daten vermieden werden.

  Przypomnienie o konieczności

  stosowania

  powyższych środków

  ostrożności

  powinno być przesłane do pracowników służby

  zdrowia w postaci pisma informacyjnego.

  An diese Maßnahmen sollte durch eine Mitteilung

  an

  Angehörige von Gesundheitsberufen(„ Dear-Healthcare-Professional-Letter“) erinnert werden.

  Kryteria doboru pacjentów z uwzględnieniem przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń i

  środków ostrożności

  dotyczących stosowania oraz informacji o populacjach pacjentów,

  o których istnieją ograniczone informacje pochodzące z badań klinicznych.

  Die

  Kriterien bei

  der

  Auswahl

  der

  Patienten, einschließlich

  der

  Kontraindikationen, besonderer Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sowie Informationen zu besonderen Patientengruppen,

  über

  die

  nur begrenzte Erfahrungen aus klinischen Studien zur Verfügung stehen.

  Wyniki: 327,Czas: 0. 0252

  Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

  Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

  warnings and special precautions for

  warnings and precautions for

  Z wyjątkiem przypadków, w których stosowano leczenie immunosupresyjne (patrz 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania) nie udokumentowano znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami lub produktami biologicznymi.

  Except in the case of immunosuppressive therapy (see 4. 4 Special warnings and special precautions for use), no significant clinical interaction with other treatments or biological products has been documented. Dawkę należy dobrać indywidualnie do profilu danego pacjenta (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania") oraz odpowiedzi ciśnienia tętniczego krwi. The dose should be individualised according to the patient profile (see 4. 4 "Special warnings and special precautions for use") and blood pressure response. EN-PL_147033">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jak w przypadku wszystkich paramagnetycznych środków kontrastowych, wzmocnienie MRI produktem Optimark może zaburzać obrazowanie istniejących zmian. Special warnings and precautions for use As with any paramagnetic contrast agent, enhancement of MRI with Optimark may impair the visualization of existing lesions. EN-PL_267350">Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/ or prolonged (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+precautions+for" rel="nofollow">warnings and precautions for use). EN-PL_167261">4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania PrU pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4. EN-PL_20807">Wszystkie wymienione objawy były odwracalne, po zaprzestaniu przyjmowania bewacyzumabu i jabłczanu sunitynibu (patrz nadciśnienie, białkomocz, RPLS w punkcie 4. All of these findings were reversible upon discontinuation of bevacizumab and sunitinib malate (see Hypertension, Proteinuria, RPLS in section 4. EN-PL_266392">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Włączenie/ podkreślenie informacji dotyczącej braku skuteczności oraz zwiększonego ryzyka zachowań samobójczych i epizodów wrogości u dzieci i młodzieży (7 - 17 lat), pojęcia samobójstwa/ samobójczy oraz objawów odstawiennych. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warnings+and+Special+Precautions+for" rel="nofollow">Warnings and Special Precautions for Use Inclusion/ reinforcement of warnings concerning the lack of efficacy and increased risk of suicidal and hostility related behaviours in children and adolescents (7-17), suicide/ suicidal ideation and withdrawal symptoms. EN-PL_253541">Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze krwi, parametry czynności nerek i stężenia potasu w surowicy, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia preparatem < COVERSYL i nazwy związane > (patrz punkt 4. Blood pressure, renal function and serum potassium should be monitored closely, both before and during treatment with< COVERSYL and associated names > (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use"). EN-PL_253785">Niemniej jednak, powstająca ilość peryndoprylatu nie jest zmniejszona i nie jest wymagana modyfikacja dawki leku (patrz także punkty 4. 2 "Dawkowanie i sposób podawania" oraz 4. However, the quantity of perindoprilat formed is not reduced and therefore no dosage adjustment is required (see also sections 4. 2 "Posology and method of administration" and 4. EN-PL_117723">Farmakokinetyka w populacjach specjalnych Nie prowadzono dotąd badań nad stosowaniem kladrybiny u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby (patrz też punkt 4. 2 Dawkowanie i sposób podania; oraz punkt 4. 4, Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Pharmacokinetics in special populations There are no studies available using cladribine in patients with renal or hepatic impairment (see also Section 4. 2 Posology and method of administration and Section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use). EN-PL_266477">Ponadto w badaniach tych nie wykazano odpowiedniej skuteczności paroksetyny (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i punkt 4. 8 Działania niepożądane). In addition, in these trials efficacy has not been adequately demonstrated (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warnings+and+Special+Precautions+for" rel="nofollow">Warnings and Special Precautions for use and section 4. 8 Undesirable Effects). EN-PL_254562">Do punktu 4. 4 Szczególne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ChPL dodano następujący tekst:U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo- 6- fosforanowej zgłaszano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej (patrz punkt 4. In patients with a congenital deficiency of G-6PDH, very rare cases of haemolytic anaemia have been reported (see section 4. EN-PL_20947">Więcej informacji o proteinurii w naczyniowe punkcie 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, oraz w punkcie 4. 8 Działania niepożądane. For further information on proteinuria see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+precautions+for" rel="nofollow">warnings and precautions for use, and Proteinuria in section 4. 8 Undesirable Effects. EN-PL_117561">U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <= 50 ml/ min) albo z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (wskaźnik Child- Pugh >= 4) - patrz też punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. In patients with moderate to severe renal impairment (creatinine clearance <= 50 ml/ min) or with moderate to severe hepatic impairment (Child-Pugh score >= 4) (see also Section 4. EN-PL_253555">Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania" oraz 5. 2 "Właściwości farmakokinetyczne"). No dosage adjustment is necessary in patients with hepatic impairment (see sections 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use" and 5. 2 "Pharmacokinetic properties") Paediatric use:Punkt 4. 4 ChPL - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Do podmiotu odpowiedzialnego zwrócono się o ujednolicenie punktu 4. 4 ChPL w odniesieniu do następujących różnic wymagających oceny:SPC Section 4. 4 - Special Warnings and Precautions for Use The MAH was asked to harmonise Section 4. 4, for which the following differences between SPCs needed to be evaluated:Ryzyko zaburzeń mięśniowych (miopatia/ rabdomioliza) i specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania w przypadku jednoczesnego podawania inhibitorów reduktazy HMG CoA zostały jeszcze bardziej uwypuklone w ujednoliconej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego. The risk of muscle disorders (myopathy/ rhabdomyolysis) and the special warnings and special precautions for use in case of concomitant administration of HMG CoA reductase inhibitors were further emphasised in the harmonised SPC. EN-PL_266370">W świetle powyższych danych Komitet ds. produktów leczniczych chronionych patentem uznał, iż powinno włączyć się ostrzeżenie do sekcji 4. 4 (Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania) Charakterystyki Produktu Leczniczego w celu informacji o potencjalnym ryzyku rozwoju akatyzji u pacjentów leczonych paroxetinem. Considering the above the CHMP concluded that a warning should be included in section 4. 4 (Special Warnings and Special Precautions for Use) of the SPC to reflect the risk of development of akathisia in patients treated with paroxetine.

  Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

  Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 50 ms.

  DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

  Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

  Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

  Wykaz wyrażeń: 801-1200

  Środki ostrożności dotyczące stosowania Frigidaire Cggf3032mwa

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Frigidaire Cggf3032mwa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Frigidaire Cggf3032mwa