Informacje ogólne Bosch Waw24420gr

Bosch Waw24420gr to zaawansowana pralka z funkcją automatycznego suszenia, która zapewnia wygodny, szybki i niezawodny proces prania. Pralka ma funkcję automatycznego sterowania, która dostosowuje temperaturę i czas prania do rodzaju i wielkości wsadu. Pralka posiada również wyświetlacz LCD, dzięki któremu można łatwo monitorować postępy prania. Waw24420gr jest wyposażony w opcję Wi-Fi, która umożliwia podłączenie pralki do Internetu i kontrolę jej działania za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Ostatnia aktualizacja: Informacje ogólne Bosch Waw24420gr

1. Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia.

2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.

3. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem, a niepołączonych z nimi trwale.

4. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.

5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, Serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.

6. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru, Serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci Serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.

7. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.

8. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.

9. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.

10. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.

11. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy

i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

12. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.

13. Administratorem danych osobowych Klientów jest Serwis w którym realizowana jest naprawa. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy (podstawa prawna umowa) oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Klientowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Klient ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji

przysługujących Klientowi praw powinien się zgłosić do serwisu w którym wykonana była naprawa.

14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

W przypadku umów zawieranych przez Serwis z Klientami będącymi konsumentami, nie stosuje się postanowień pkt. 7, 9, 10, 11, 12 niniejszych ogólnych warunków.

Powyższą zgodę można wycofać w każdym czasie, poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj. : Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg. com. Wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] [Profilowanie] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania BSH) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu) oraz profilowanie dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do sprzętu gospodarstwa domowego tak, aby trafiały do Państwa informacje oraz treści marketingowe, które mogą Państwa zainteresować. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Państwa dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego mianem „RODO”.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest. com/pl/form? c=pl. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m. in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

 1. < Powrót

Kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional

Poświęć kilka minut, aby przyjrzeć się swojej pracy – wszystkim zadaniom, wyzwaniom, pytaniom i wątpliwościom, z którymi się spotykasz na co dzień: czy nie byłoby łatwiej, gdybyś mógł zobaczyć to, co jest niewidoczne? Zidentyfikować problemy na kolorowych zdjęciach, które można łatwo zinterpretować? A potem podjąć działania zmierzające do naprawy sytuacji?
Klucz do sukcesu: termografia

Teraz możesz sam ustalić fakty.

Nowa kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional jest wytrzymałym i łatwym w obsłudze urządzeniem, służącym do wizualizacji temperatur oraz umożliwiającym szybkie przetwarzanie danych dzięki aplikacji i funkcji WiFi. Teraz możesz korzystać z najnowszej technologii, która nie nadwyręży Twojego budżetu, a zapewni Ci dostęp do wszystkich zalet termografii.

Zalety i funkcje kamery termowizyjnej
GTC 400 C Professional:

1. Zintegrowana kamera wizyjna

pokazuje i zapisuje obraz rzeczywisty wraz z wykonanymi przez Ciebie pomiarami.

2. Rozdzielczość pomiarowa czujnika podczerwieni

160 x 120 pikseli zapewnia szczegółowe obrazy termiczne.

3. Duży kolorowy wyświetlacz 3, 5”

zapewnia dobrą widoczność wyników pomiaru.

4. Micro USB

ułatwia transfer danych do komputera – oprogramowanie "GTC Transfer Software" pomaga w łatwy sposób tworzyć raporty.

5. Zintegrowany hotspot WiFi

zapewnia szybki i łatwy transfer obrazów do aplikacji Bosch Thermal.

6. Wytrzymałość i ochrona

przed pyłem i rozbryzgami wody (IP 53).

7. Dwa źródła zasilania:

akumulator 12 V-LI i/lub zwykłe baterie alkaliczne (AA).

Wyszukiwarka punktów sprzedaży
Rozdzielczość pomiarowa czujnika podczerwieni160 x 120
Czułość termiczna< 50 mKZakres pomiarowy-10 °C … +400 °C

Wideoprezentacja GTC 400 C Professional

Wideoprezentacja pokaże Ci, jak szybki dostęp do faktów może ułatwić Ci codzienną pracę. Kliknij przycisk "Odtwórz", aby dowiedzieć się, jak działa kamera termowizyjna.

19. 200 pikseli umożliwia wszechstronne zastosowania

Obojętne, czy zajmujesz się elektroinstalacjami, montażem okien, instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi czy montażem lekkiej zabudowy: z pomocą kamery termowizyjnej możesz z łatwością wykonać profesjonalne pomiary, dzięki którym szybko ustalisz fakty. Czy doszło do przeciążenia linii elektrycznej? Gdzie jest w ścianie transformator lub skrzynka rozdzielcza? Czy w rurach ogrzewania podłogowego nie przeciekają złączki? W którym miejscu ściany lub podłogi znajdują się rury instalacji grzewczej? Czy grzejniki są odpowietrzone? Jaka jest przyczyna przeciągu w pomieszczeniach biurowych? Jaki jest stan izolacji?

Zakres zastosowań kamery termowizyjnej GTC 400 C Professional

Kamera jest przeznaczona dla branż takich jak: instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, elektryka, montaż okien i montaż lekkiej zabudowy. Zobacz różne zastosowania kamery termowizyjnej GTC 400 C Professional.

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne:

zmień problemy w zadania.
Kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional jest idealnym narzędziem do szczegółowych pomiarów i umożliwia perfekcyjną analizę istniejących warunków i dystrybucji ciepła, dzięki czemu możesz wyciągnąć prawidłowe wnioski dla pracy, którą masz do wykonania.

Kamera termowizyjna pomoże Ci:

 • znaleźć przecieki
 • skontrolować przebieg przewodów grzewczych
 • sprawdzić skrzynkę instalacyjną, tzn. prawidłowe oznaczenie rur
 • sprawdzić, czy grzejniki są odpowietrzone
 • zlokalizować rury grzewcze w podłodze lub ścianach
 • zidentyfikować przyczynę przeciągów
 • Instalacje wewnętrzne:

  Zobacz. Przeanalizuj. Uniknij błędów.
  Termografia to niezawodny sposób zapoznania się z istniejącymi warunkami – dostarcza faktów, które pomogą Ci wydajniej pracować i uniknąć błędów.

 • ocenić aktualny stan izolacji
 • uniknąć błędów podczas wiercenia, np. wskutek uszkodzenia rur grzewczych w podłodze
 • wykryć mokre plamy lub przecieki (wilgoć)
 • Instalacje elektryczne:

  nowy wymiar skuteczności.
  Obrazy termiczne wykonane kamerą Bosch GTC 400 C Professional dostarczają pewnych odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się podczas pracy.

 • sprawdzić poluzowane styki w szafkach rozdzielczych
 • skontrolować elementy instalacji elektrycznej, np. płytki obwodów drukowanych urządzeń elektrycznych
 • sprawdzić bezpieczniki i styczniki
 • skontrolować, czy kable nie są uszkodzone lub przeciążone
 • Montaż okien i drzwi:

  szybkie wykrywanie wad budowlanych.
  Kamera termowizyjna to doskonałe narzędzie umożliwiające szybką i trafną ocenę istniejących warunków w celu podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

 • sprawdzić izolację okien, drzwi i kaset rolet
 • wykryć źródła przeciągów
 • ustalić miejsca wnikania wilgoci i znaleźć np. przeciek w instalacji znajdującej się w piwnicy
 • Wideoprezentacja zastosowań kamery termowizyjnej GTC 400 C Professional

  W tym wideo nasz szkoleniowiec wyjaśni, w jaki sposób kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional może ułatwić Ci codzienną pracę.

  Błyskawiczna wizualizacja różnic temperatur i łatwa dokumentacja wyników

  Pobierz aplikację Bosch Thermal

  Zapisz i wyślij wyniki pomiarów
  Za pomocą sieci WiFi możesz przesłać obraz termiczny do aplikacji Bosch Thermal. Pokaż go swojemu klientowi na większym ekranie, wyróżnij określone obszary obrazu lub dodaj komentarze i wyślij obraz termiczny pocztą e-mail.

  Za pomocą sieci WiFi możesz połączyć swoją kamerę termowizyjną GTC 400 C Professional z aplikacją Bosch Thermal. Wykonane obrazy i wyniki pomiarów możesz zapisać i przesłać dalej, w celu ustalenia koniecznych prac lub podjęcia określonych działań.

  Pobierz bezpłatną wersję aplikacji Bosch Thermal.

  Oprogramowanie GTC Transfer Software dla
  GTC 400 C Professional

  Łatwy transfer i przetwarzanie danych

  Wykonane obrazy i dane możesz łatwo przenieść za pomocą kabla USB na swój komputer w biurze lub w domu – ułatwia to dokumentację pracy, zaplanowanie dalszych działań lub sporządzenie oferty dla klienta.

  Pobierz bezpłatnie GTC Transfer Software

  Wymagania systemowe: Windows 7, 8, 10

  Support

  Mniej gadania, więcej działania.

  Kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional pozwala ustalić fakty, dzięki którym Twoja praca będzie wydajniejsza i obarczona mniejszym ryzykiem błędów. Brzmi nieźle, prawda?

  Podsumowanie korzyści, jakie oferuje kamera termowizyjna GTC 400 C Professional:

 • Intuicyjna obsługa oraz łatwa analiza danych pozwolą Ci osiągnąć wyższy poziom profesjonalizmu.
 • Lepszy ogląd sytuacji także dla Twoich klientów pomaga zdobyć ich zaufanie – to ważny aspekt dla umocnienia lojalności i pozyskania nowych klientów.
 • Problemy stają się zadaniami: wizualizacja termograficzna ułatwia komunikację z klientami, którym możesz np. pokazać wykryte problemy oraz możliwości ich usunięcia – obraz termiczny pokazuje więcej, niż można wyrazić słowami.
 • Cenne wsparcie w fazie przygotowań do pracy: szybki pomiar i obraz termiczny pomagają uniknąć błędów i szybciej znaleźć źródła problemów.
 • Łatwa dokumentacja wyników pomiarów dzięki aplikacji Bosch Thermal App – możesz udostępnić obrazy klientom i kolegom na budowie za pomocą smartfona lub tabletu albo domowego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem GTC Transfer Software. Obraz termiczny gwarantuje większą przejrzystość.
 • Często zadawane pytania (FAQ): GTC 400 C Professional

 • Urządzenie
 • Informacje ogólne
 • Kalibracja
 • Narzędzie mierzy temperaturę powierzchni obiektów i wyświetla ją w formie obrazu termicznego. Zapewnia to przejrzysty i łatwy w interpretacji podgląd rozkładu ciepła i różnic temperatur.
  Ilustracja poniżej pokazuje pole widzenia kamery, tak że możesz ocenić obszar pomiaru (wartości x i y) z określonej odległości (z).

  Generalnie rozdzielczość termiczna jest podobna do rozdzielczości zwykłej kamery i wynosi 160 pikseli w poziomie i 120 pikseli w pionie. Daje to w sumie 19. 200 punktów pomiarowych, z których każdy oznacza określoną wartość temperatury. Punkty pomiarowe składają się na obraz termiczny widoczny na wyświetlaczu kamery.

  Jeśli chodzi o czułość termiczną, im mniejsza jest jej wartość, tym lepiej. Wartość ta określa różnice temperatur, które można zmierzyć między poszczególnymi punktami pomiarowymi. < 50 mK oznacza, że za pomocą kamery termowizyjnej GTC 400 C Professional można zmierzyć różnice temperatury < 0, 05 °C. Dlatego kamera umożliwia wykrycie bardzo niewielkich wahań temperatury.

  Pomiar rozpoczyna się od razu po włączeniu urządzenia.

  Jeśli zależy Ci na nieruchomym obrazie lub chcesz na chwilę zatrzymać obraz, wystarczy nacisnąć włącznik. Aby kontynuować pomiar, należy ponownie nacisnąć włącznik.

  Jeżeli chcesz zapisać obraz na kamerze, wystarczy nacisnąć przycisk . Jest to możliwe zarówno podczas pomiaru, jak i oglądania nieruchomego lub wstrzymanego obrazu.

  Im bliższa jest odległość kamery od mierzonego obiektu, tym dokładniejszy pomiar. Przy dość dużej odległości pomiary mogą być mniej precyzyjne ze względu na np. wysoką wilgotność, która może wpływać na wynik pomiaru.

  Kamera termowizyjna pokazuje różnice temperatur. Im większe są wahania temperatur, tym lepiej będą one widoczne na obrazie termicznym. Jeśli, przykładowo, chcesz obejrzeć na obrazie termicznym rury grzewcze ogrzewania podłogowego, najlepiej jest wyłączyć system, zaczekać, aż podłoga się schłodzi, a następnie włączyć system, ustawiając go na najwyższą temperaturę. W ten sposób rury będą najlepiej widoczne na obrazie termicznym.

  Dzięki wbudowanej kamerze, która generuje obraz rzeczywisty, wraz z każdym obrazem termicznym (plik o nazwie …X. jpg) zapisywany jest także obraz rzeczywisty (plik o nazwie …Y. jpg). Ułatwia to zidentyfikowanie obiektów niejasnych na obrazie termicznym.

  Dodatkowo, na obrazie rzeczywistym są także zapisane dane źródłowe temperatur. Każdy piksel ma przypisaną temperaturę i w razie potrzeby obrazy rzeczywiste (…Y. jpg) można z łatwością edytować za pomocą bezpłatnego oprogramowania GTC Transfer Software. Równie łatwo można utworzyć analizę lub wygenerować raport. Oprogramowanie można pobrać tutaj.

  Dla uzyskania optymalnych wyników należy skonfigurować narzędzie, wybierając materiał, z którego wykonana jest mierzona powierzchnia (emisyjność). W kamerze GTC 400 C zapisana jest lista najpopularniejszych materiałów wraz z ich emisyjnością. Można jednak także wprowadzić wartości zdefiniowane prze użytkownika. Lista popularnych materiałów jest także zawarta w instrukcji obsługi

  Kamera termowizyjna, taka jak GTC 400 C, może być używana do pomiarów rozkładu temperatur na stosunkowo dużym obszarze. Tysiące punktów pomiarowych składa się na obraz termiczny i zapewnia podgląd krytycznych fragmentów. Przykładowo, pomaga szybko identyfikować problemy w miejscach, które wymagają określenia różnic temperatur.

  W przypadku pomiaru punktowego przy użyciu termo-detektora GIS 1000 C Professional z dużą dokładnością mierzony jest mały obszar. W razie potrzeby można także zmierzyć wilgotność względną i temperaturę otoczenia (w zależności od zastosowania). GIS 1000 C Professional jest narzędziem odpowiednim do precyzyjnych pomiarów punktowych. Umożliwia analizę niewielkich powierzchni oraz wykonanie lokalnych pomiarów.

  Tak, każda wersja zawiera taki certyfikat w instrukcji obsługi. Potwierdza on, że urządzenie działa zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcji.

  Tak, możesz skontaktować się z serwisem, poprosić o kalibrację narzędzia i otrzymasz certyfikat kalibracji. Aby dowiedzieć się, czy taka usługa jest dostępna także w Twoim regionie, prosimy o kontakt z lokalnym Serwisem centralnym Bosch.

  Często zadawane pytania (FAQ) Bosch Thermal i GTC

 • Aplikacja
 • Informacje ogólne
 • Komunikacja
 • Cechy i funkcje
 • Aplikację Bosch Thermal można pobrać w sklepach Apple App Store oraz Google Play Store.

  Z aplikacji można korzystać wyłącznie na tabletach i smartfonach z systemem operacyjnym Android lub iOS. Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane. Obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym Android: smartfony i tablety z funkcją Bluetooth® od wersji Android 4. 3. Obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym iOS: iPhone (od wersji 4S), iPad (od 3. gen. ), iPad Air (od 1 gen. ), iPad mini (od 1. gen).

  Projekty są zapisywane na smartfonie/tablecie, na którym zostały utworzone i nie można ich przenieść na inne urządzenie.

  Tak, dane są zachowywane podczas aktualizacji oprogramowania.

  Zapisane treści zostają zachowane przy zmianie wersji aplikacji. Dla bezpieczeństwa, przed aktualizacją warto zapisać projekty na laptopie/komputerze, korzystając z funkcji „Udostępnij“ i w formie pliku PDF lub Excel przesłać je na adres e-mail.

  W punktach „Ustawienia“ → „Język“ można sprawdzić, w jakich językach jest dostępna aplikacja.

  Eksportuj

  Ustawienia

  Nawiąż połączenie Bluetooth®

  Aby nawiązać połączenie pomiędzy kamerą a smartfonem/tabletem, należy aktywować funkcję WLAN na obu urządzeniach. Funkcję WLAN w kamerze GTC 400 C Professional można aktywować w ustawieniach urządzenia. Po aktywacji funkcji WLAN w kamerze termowizyjnej, na dole wyświetlacza będzie widoczny symbol połączenia. Należy upewnić się, że funkcja WLAN jest także aktywna na smartfonie/tablecie. Następnie należy otworzyć funkcję obrazu termicznego w aplikacji Bosch Thermal i dotknąć symbolu WLAN w aplikacji, aby nawiązać połączenie pomiędzy obydwoma urządzeniami. Później należy postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji.

  Obrazy można przenieść na komputer za pomocą portu micro USB urządzenia GTC 400 C Professional i oglądać je na komputerze. Dla komputerów z systemem operacyjnym Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10) mamy także bezpłatne oprogramowanie GTC Transfer Software, w którym można edytować i dokumentować zapisane obrazy termiczne. com/static/specials/gtc-transfer-software/eula/en/">tutaj

  Nie, aplikacja może obsługiwać tylko jedną kamerę termowizyjną.

  W zależności od uwarunkowań (przeszkody, wilgotność, zakłócenia radiowe itp. ) odległość pomiędzy smartfonem/tabletem a kamerą termowizyjną może wynosić maksymalnie ok. 50 metrów.

  Jeżeli urządzenie było wcześniej podłączone do smartfona/tabletu, obydwa urządzenia połączą się ze sobą automatycznie, o ile w obydwu urządzeniach będzie aktywna funkcja WLAN, pomiędzy urządzeniami będzie zachowana prawidłowa odległość, a smartfon/tablet nie będzie podłączony do innej sieci WLAN.

  Najpierw należy nawiązać połączenie WLAN pomiędzy aplikacją Bosch Thermal a kamerą termowizyjną GTC 400 C Professional (zob. “Jak nawiązać połączenie pomiędzy GTC 400 C Professional a smartfonem/tabletem? ”). Następnie w funkcji “Obraz termiczny” należy dotknąć symbolu “+”, aby zaimportować obraz termiczny z urządzenia GTC 400 C Professional.

  Za pomocą można wybrać obiekty na obrazie termicznym (np. notatki, zaznaczenia), aby je edytować lub usunąć.
  Za pomocą można wybrać obiekty na obrazie termicznym (np.

  Za pomocą można dodawać notatki i zadania do obrazu termicznego oraz pola tekstowe bezpośrednio na obrazie. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/rueckgaengig. png" alt="Ikona zakresu automatycznej niwelacji"/> można cofnąć wprowadzone zmiany. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/wiederherstellen. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/loeschen.

  Jeżeli następujące funkcje zostały aktywowane na urządzeniu GTC 400 C Professional, będą one także wyświetlane w aplikacji. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/faq_heisspunkt. png" alt="Ikona blokady wahadła"/> Punkt wysokiej temperatury: punkt najwyższej temperatury na obrazie termicznym jest automatycznie zaznaczany za pomocą czerwonego celownika. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/faq_kaltpunkt. png" alt="Ikona trybu odbiornika"/> Punkt niskiej temperatury: punkt najniższej temperatury jest automatycznie zaznaczany za pomocą niebieskiego celownika. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/faq_fadenkreuz. png" alt="Receiver mode icon"/> Celowniki ze wskazaniem temperatury: celowniki są wyświetlane pośrodku obrazu termicznego i pokazują zmierzoną temperaturę w tym punkcie. com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/faq_emissionsgrad. png" alt="Ikona zakresu automatycznej niwelacji"/> Emisyjność: informuje o tym, jak dużo promieniowania podczerwonego jest emitowane przez obiekt w porównaniu do idealnego obiektu emitującego ciepło (ciało doskonale czarne, emisyjność = 1). com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/technika-pomiarowa/_res/img/faq/faq_reflektierte-temperatur. png" alt="Ikona zakresu automatycznej niwelacji"/> Odbita temperatura: odbita temperatura to promieniowanie cieplne, które nie jest emitowane przez sam obiekt. Zwykle odpowiada temperaturze otoczenia.

  Samouczki GTC 400 C Professional

  Bosch Professional News

  Poznaj najnowsze wieści ze świata profesjonalistów:

 • innowacyjne rozwiązania
 • ekskluzywne oferty i promocje
 • praktyczne usługi
 • Informacje ogólne Bosch Waw24420gr

  Bezpośredni link do pobrania Informacje ogólne Bosch Waw24420gr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje ogólne Bosch Waw24420gr