Instrukcja montażu i uruchomienia 1byone Simpletaste 706eu 0004

Instrukcja montażu i uruchomienia 1byone Simpletaste 706eu 0004 jest szczegółowym przewodnikiem, który pomaga użytkownikom w instalacji i uruchomieniu urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat zestawu montażowego, wymagań sprzętowych, komponentów i czynności instalacyjnych. Instrukcja zawiera również informacje na temat konfiguracji oprogramowania i uruchamiania urządzenia, jak również informacje dotyczące konserwacji i kontroli jakości. Instrukcja jest ważnym elementem procesu montażu i uruchamiania urządzenia 1byone Simpletaste 706eu 0004, dlatego należy ją uważnie przestrzegać, aby uniknąć potencjalnych problemów i umożliwić prawidłową instalację i uruchomienie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i uruchomienia 1byone Simpletaste 706eu 0004

3 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwaISO/TR 10217Instalacje solarne do przygotowania ciepłej wodyużytkowej – dobór materiałów z uwzględnieniem korozjiwewnętrznejKolektory i ich montażENV 1991-2-4Kod europejski 1 zasady projektowania konstrukcji nośneji oddziaływanie na konstrukcje nośne, część 2 -4:Oddziaływanie na konstrukcje nośne, obciążenia wiatremZasobnik i jego montażDyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 97/23/WEDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29maja 1997 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnychkrajów członkowskich dotyczących urządzeńciśnieniowychPrEN 12977-3Termiczne instalacje solarne i ich podzespoły;instalacje wykonane na zamówienie klienta, część 3: kontrola wydajności zasobników c. w. u. PrEN 12897Postanowienia dotyczące zasilania w wodę pośrednioogrzewanych, nie wentylowanych (zamkniętych)zasobników c. PrEN 806-1Zasady techniczne obowiązujące dla wewnętrznychinstalacji wody użytkowej w budynkach dozaopatrywania ludzi w wodę pitną, część 1: InformacjeogólnePrEN 1717Ochrona wody użytkowej przed zanieczyszczeniamiw instalacjach wody użytkowej i ogólne wymaganiawobec urządzeń zabezpieczających przedzanieczyszczeniem wody użytkowej w wyniku powrotuwodyEN 60335-2-21Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytkudomowego i innych podobnych zastosowań; część 2:Szczególne wymagania dotyczące podgrzewaczy wody(zasobniki ciepłej wody i termy) (IEC 335-2-21: 1989 orazuzupełnienia 1; 1990 i 2; 1990, poprawione)Instalacja odgromowaENV 61024-1Instalacja odgromowa budynków, część 1: Zasady ogólne(IEC 1024-1: 1990; poprawione)6 <strong>Instrukcja</strong> instalacji i konserwacji auroSTEP

Montaż 44 Montaż4. 1 Miejsce ustawieniaZasobnik solarny• Aby unikać strat ciepła, zasobnik solarny należyustawić jak najbliżej pola kolektorów; najmniejszydopuszczalny odstęp wynosi 3 m. • Przy wyborze miejsca pod zasobnik należy uwzględnićjego ciężar po napełnieniu (patrz rozdział 11 Danetechniczne). • Zasobnik solarny należy ustawić w pomieszczeniuzabezpieczonym przed mrozem. • Miejsce pod zasobnik należy wybrać tak, by umożliwićprawidłowe zainstalowanie przewodów (instalacjisolarnej, grzewczej i przygotowania c. ). • Nad zasobnikiem musi pozostawać ok. 35 cmwolnej przestrzeni, aby w razie potrzeby możliwabyła wymiana zużytej anody magnezowej na anodęłańcuchową (nr wyrobu 106 482). Wskazówka! W celu uniknięcia strat energii przewodyinstalacji grzewczej i przygotowania ciepłejwody użytkowej muszą być zabezpieczoneizolacją termiczną. Wskazówka! Jak w przypadku wszystkich urządzeń doprzygotowania c. u., w czasie pracy <strong>systemu</strong><strong>solarnego</strong> powstają szumy, i chociaż natężenieich jest na ogół niższe niż w przypadkupowszechnie używanych obecnie urządzeńgrzewczych spalających, to stanowczo odradzasię ustawiania zasobnika <strong>solarnego</strong>w pomieszczeniach mieszkalnych lubsypialniach! 4. 2 Ustawianie zasobnikaZasobnik solarny jest dostarczany kompletniezmontowany. 1Uwaga! Zasobnik musi być ustawiony poniżejkolektorów i przewodów zamontowanych nadachu, aby umożliwić pracę kolektorów na biegujałowym. Różnica wysokości pomiędzynajwyższym punktem (przewody dopływowekolektora) a najniższym punktem instalacji(dolna krawędź zasobnika) nie może przekraczać8, 5 m, gdyż w przeciwnym razie wydajnośćpompy jest niewystarczająca, i konieczne jestwtedy zainstalowanie w obiegu solarnym„<strong>solarnego</strong> naczynia powrotu“, dostępnego jakowyposażenie dodatkowe (nr wyrobu 302 362). Uwaga! Spadek przewodów pomiędzy kolektorem azasobnikiem solarnym nie może być w żadnymmiejscu mniejszy niż 4% (4 cm/m), abyzagwarantować dostateczny przepływ płynu<strong>solarnego</strong>. Uwaga! Nie wolno instalować poziomo więcej niż 10 msolarnej rury miedzianej 2 w 1 o długości 10 m(nr wyrobu 302 359) lub solarnej rurymiedzianej 2 w 1 o długości 20 m (nr wyrobu302 360) (przy zachowaniu wymaganegospadku przewodów 4%). Poziomo oznacza w tym wypadkupoprowadzenie rur pod kątem mniejszymniż 45°! Rys. 4. 1 Ustawianie zasobnika• Zasobnik solarny (1) należy wyjąć z opakowaniadopiero w miejscu ustawienia. • Zasobnik należy nieznacznie przechylić na boki usunąć styropianowe dno opakowania, łamiąc jena kawałki. • Wypoziomować zasobnik za pomocą regulowanychstopek (2). 2<strong>Instrukcja</strong> instalacji i konserwacji auroSTEP7

 • Page 10 and 11: Opis systemu 2WyposażenieZasobnik
 • Page 12 and 13: Opis systemu 21273654Rys. 6 Przek
 • Page 14 and 15: 1 Informacje dotyczące instrukcji2
 • Page 16 and 17: 3 Informacje dotyczące użytkowani
 • Page 18 and 19: 4 Obsługa4. 3 Rodzaje menu ekrano
 • Page 20 and 21: 4 Obsługa4. 6 Aktywacja funkcji s
 • Page 22 and 23: 4 ObsługaUwaga! Nigdy nie próbowa
 • Page 24 and 25: 1 Informacje dotyczące instrukcji2
 • Page 26 and 27: 3 Wskazówki i przepisy bezpieczeń
 • Page 30 and 31: 4 Montaż4. 3 Wymiary gabarytowe i p
 • Page 32 and 33: 5 Instalowaniemin. 2 Mont
 • Page 34 and 35: 5 InstalowanieW razie potrzeby, ze
 • Page 36 and 37: 5 InstalowanieKol1I II IIIC1/C2 C1/
 • Page 38 and 39: 6 Uruchamianie6. 3 Konfiguracja para
 • Page 40 and 41: 6 Uruchamianie6. 4 Wyrównywanie ci
 • Page 42 and 43: 6 Uruchamianie6. 9 Protokół z uruc
 • Page 44 and 45: 7 KonserwacjaCzyszczenie zbiornikaU
 • Page 46 and 47: 7 KonserwacjaWyrównywanie ciśnien
 • Page 48 and 49: 8 Menu serwisowe / diagnozowe8 Menu
 • Page 50 and 51: 11 Dane techniczne11 Dane techniczn
 • Page 52: 00 2000 5879_00 PL 03 2005

Instrukcje central sterujących CAME po polsku. Podłączenia i programowanie.

Dwa archiwa (nie trzeba pobierać dwóch):CZ2:

ZC-4(PL)
ZC-3(PL)
ZBX-7(PL)
ZBX-6(PL)
ZA-5(PL)
ZA-4(PL)
ZA-3(PL)
LM-22(PL)
LB-54 V06709(PL)
LB-18(PL)
ZL19N -(PL)
ZL19 -(PL)
ZL16 -(PL)
ZL15 -(PL)
ZL14 -(PL)
ZG6 -(PL)
ZG5 -(PL)
ZF1 -(PL)
ZCX10-(PL)
ZC5 -(PL)CZ1:

ZM2 -(PL)
ZL180 -(PL)
ZL170 -(PL)
ZL160 -(PL)
ZL150 -(PL)
ZL90 -(PL)
ZL80 -(PL)
ZL38 -(PL)
ZL22 -(PL)
ZL21 -(PL)
ZT6 -(PL)
ZT5 -(PL)
ZT4 -(PL)
ZR100 -(PL)
ZR24 -(PL)
ZR23 -(PL)// Instrukcje ze wszystkich postów w tym temacie przeniosłem do dwóch archiwów.
X.

Data: 31/12/2018Typ: Podręcznik użytkowania

Języki: polski Wersja: 1. 0

Referencja: NVE7176401PL
Typ: Podręcznik użytkowaniaJęzyki: polski Referencja: NVE7176401PL

Instrukcja montażu i uruchomienia 1byone Simpletaste 706eu 0004

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i uruchomienia 1byone Simpletaste 706eu 0004

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i uruchomienia 1byone Simpletaste 706eu 0004