Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj

Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj to instrukcja dotycząca instalacji i użytkowania urządzenia R S49amj. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania, a także szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia. Karta zawiera także informacje o zgodności z innymi urządzeniami oraz informacje na temat konserwacji i czyszczenia. Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj jest przydatna dla osób, które chcą w pełni wykorzystać swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj

 Warunki gwarancji HITACHI: Wienkra

Warunki gwarancji HITACHI

Warunki gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych HITACHI

Johnson Controls International Sp. z o. o. udziela gwarancji na zakupiony produkt na warunkach wymienionych poniżej. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub pytań proszę kontaktować się z Johnson Controls International Sp.

1. Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń klimatyzacyjnych marki Hitachi zakupionych i użytkowanych na terenie Polski, dystrybuowanych przez Johnson Controls International Sp. (Gwarant) za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Johnson Controls International lub certyfikowanych Partnerów Hitachi, wyłącznie w miejscu instalacji urządzeń i po uruchomieniu przeprowadzanym przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

2. Johnson Controls International Sp. gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi i pod warunkiem, że urządzenie będzie się znajdowało w miejscu instalacji, które wraz z uruchomieniem zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, a wykonanie obowiązków Gwaranta polega na dokonywaniu napraw gwarancyjnych urządzeń (bezpłatna dostawa części i robocizna) w okresie gwarancji przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

3. Okres gwarancji na urządzenia wynosi:
»»
60 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 62 miesiące od daty sprzedaży na systemy VRF,
42 miesiące od daty sprzedaży na systemy Split, Multi Split, Utopia oraz Yutaki.

4. Awarie i wady produktu ujawnione podczas trwania gwarancji będą bezpłatnie usuwane przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International w terminie określonym w pkt. 8 poniżej.

5. W przypadku, gdy nabywca zgłosi wadę urządzenia do innego certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International niż ten, od którego nabył urządzenie, podmiot ten zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia na takich samych zasadach jak gdyby był sprzedawcą tego urządzenia.

6. Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie z dowodem nabycia urządzenia i wyłącznie wtedy, gdy:
a) jest podpisana przez autoryzowanego Partnera Hitachi,
b) posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki,
c) posiada czytelnie wpisany numer seryjny urządzenia,
d) posiada wypełniony rejestr okresowych przeglądów konserwacyjnych,
e) posiada wpis dotyczący podmiotu, który dokonał posadowienia i uruchomienia urządzenia,
f) nie zawiera zmian i skreśleń. pl/wp-content/uploads/2019/05/hitachi-summit. jpg" alt="" width="647" height="517"/>

7. Nabywca jest zobowiązany do zlecania przeglądów okresowych urządzenia wyłącznie autoryzowanym Partnerom Hitachi lub dystrybutorom, Johnson Controls International Przeglądy okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli warunki określone w Kacie Gwarancyjnej nie określają krótszego okresu w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami w jakich pracuje urządzenie (np. duże pylenie z drzew, emisja pyłów itp. ). Pierwszy odpłatny przegląd konserwacyjny urządzenia powinien zostać przeprowadzony najpóźniej w 12 miesiącu obowiązywania gwarancji. Potwierdzenie przeprowadzonych przeglądów okresowych umieszcza się w rejestrze okresowych przeglądów konserwacyjnych zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.

8. Certyfikowany Partner Hitachi lub autoryzowany dystrybutor Johnson Controls International w imieniu Gwaranta podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego zawierającego opis wady urządzenia oraz przedstawienia dokumentów zgodnie z pkt. 6 powyżej. Autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International dokona naprawy gwarancyjnej urządzenia w terminie 5 dni od dnia uznania zgłoszenia gwarancyjnego. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej może zostać przedłużony w razie konieczności uzyskania części z zagranicy.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku:
a) działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja.
b) naprawy lub konserwacji urządzenia dokonywanych przez podmiot inny niż autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International,
c) działania innych czynników będących poza kontrolą Gwaranta (np. wahania napięć, przepięcia sieci energetycznej),

10. Gwarancja dotyczy wyłącznie urządzenia i nie obejmuje strat związanych z wyciekiem czynnika chłodniczego, skroplinami, zasilaniem i sterowaniem urządzeniem.

11. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoria urządzenia ulegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów.

12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku naruszenia postanowień pkt. 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 niniejszej karty gwarancyjnej.

13. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

14. Wadliwe części usunięte z urządzenia po dokonaniu naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Dzięki kartom informacyjnym Twoje filmy będą bardziej interaktywne. Karty mogą zawierać polecany przez Ciebie film, playlistę, kanał lub link. Karty nie są dostępne w przypadku filmów oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci.

Dodawanie kart do filmu

Aby dodać karty do filmu, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Kliknij film, który chcesz edytować.
 4. Wybierz Edytor w menu po lewej stronie.
 5. Kliknij Karty informacyjne  i wybierz kartę, którą chcesz dodać. Uwaga: do jednego filmu możesz dodać maksymalnie 5 kart.
  • Film: na tej karcie możesz dodać link do publicznego filmu w YouTube, który chcesz pokazać widzom.
  • Playlista: na tej karcie możesz dodać link do publicznej playlisty w YouTube, którą chcesz pokazać widzom.
  • Kanał: na tej karcie możesz dodać link do kanału w YouTube, który chcesz pokazać widzom. Możesz na przykład użyć karty, żeby podziękować kanałowi, który pomógł w nagraniu Twojego filmu, albo polecić inny kanał odbiorcom.
  • Link: jeśli należysz do programu partnerskiego YouTube, ta karta informacyjna umożliwi Ci podanie linku do zewnętrznej strony, którą chcesz udostępnić odbiorcom. Możesz też dodać ekrany końcowe do swoich filmów. Uwaga: upewnij się, że zewnętrzne strony, do których podajesz linki, są zgodne z naszymi zasadami, w tym z wytycznymi dla społeczności oraz Warunkami korzystania z usługi. Niezgodność z nimi może spowodować usunięcie karty lub linku, nałożenie ostrzeżenia, a nawet zamknięcie konta Google.
 6. Pod filmem zmień czas rozpoczęcia wyświetlania karty.
 7. Dodaj opcjonalną wiadomość i tekst zwiastuna o filmie. Uwaga: wiadomość i tekst zwiastuna są obowiązkowe w przypadku kart kanałów.
 8. Kliknij Zapisz.

Jak widzowie mogą wchodzić w interakcję z kartami

Karty mają za zadanie dopełniać film i uatrakcyjniać go przez zapewnianie dodatkowych informacji. W miarę rozwijania systemu planujemy wprowadzenie ulepszeń, które umożliwią wyświetlanie najbardziej odpowiednich zwiastunów oraz kart na podstawie skuteczności, zachowania widzów, a także na podstawie urządzeń, których oni używają.

Jak widzowie mogą wyświetlić karty?

 • Podczas oglądania filmu widzowie zobaczą zwiastun w wybranym przez Ciebie momencie.
 • Jeśli zwiastun się nie wyświetla, widzowie mogą kliknąć ikonę karty  po najechaniu kursorem na odtwarzacz. Na urządzeniach mobilnych widzowie mogą zobaczyć ikonę karty za każdym razem, gdy wyświetlane są elementy sterowania odtwarzaczem.
 • Po kliknięciu zwiastuna lub ikony widzowie mogą przeglądać karty w tym filmie.
 • Jak karty wpływają na treści?

 • Twoje karty nie będą się wyświetlać, jeśli Twój film został objęty roszczeniem z systemu Content ID, a właściciel treści skonfigurował kampanię. Dowiedz się więcej o Content ID.
 • W filmach, do których dodasz karty, nie będzie wyświetlana nakładka z wezwaniem do działania.
 • Jak wyglądają karty w filmach?

  Na komputerze karty wyświetlają się po prawej stronie filmu. W przypadku urządzeń mobilnych karty będą widoczne pod filmem. Jeśli film zawiera wiele kart, widzowie mogą je przewijać w trakcie odtwarzania filmu.

  Kto może zobaczyć karty?

  Ta funkcja jest dostępna dla widzów, którzy korzystają z komputerów. Nie jest ona dostępna w Adobe Flash.

  Odbiorcy nie widzą kart w filmach przeznaczonych dla dzieci.

  Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj

  Bezpośredni link do pobrania Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi R S49amj