Podręcznik procedur Epson Apex 80

Podręcznik procedur Epson Apex 80 to oficjalny dokument opisujący zasady i instrukcje postępowania dotyczące korzystania z drukarki Epson Apex 80. Podręcznik zawiera informacje na temat konfiguracji i instalacji drukarki, wykonywania codziennego zarządzania i utrzymania drukarki, rozwiązywania problemów technicznych, a także instrukcje dotyczące używania drukarki w celu wykonywania szerokiej gamy zadań drukowania. Podręcznik procedur Epson Apex 80 stanowi dla użytkowników kompleksowe źródło informacji na temat wszystkich funkcji drukarki i jej użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur Epson Apex 80

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

SterownikiDriver (v6. 63)wer. 63

20-Mar-2015

20. 30 MB

Narzędzia siecioweEpsonNet Config (v4. 9. 5)wer. 5

09-Sep-2020

17. 75 MB

EpsonNet Config is configuration software for administrators to configure the network interface of EPSON printers. Windows users can configure the network interface for TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP, and SNMP. Macintosh users can configure the network interface for TCP/IP, AppleTalk, and IPP.

EpsonNet Config Portable (v4. 5b)wer. 5b

14. 33 MB

. zip

Dodatkowe informacje:

EPSON Network Utility (v6. 13)wer. 13

01-Dec-2015

2. 84 MB

EPSON Network Utility checks the printer status and displays the printing progress over the network. com/pub/download/5144/epson514453eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON Network Utility","asset_id": "514453"}">Oprogramowanie sprzętoweNetwork Firmware (vIpe1105)wer. Ipe1105

09-Jan-2018

0. 95 MB

Network Firmware

Firmware (vP030D8)wer. P030D8

20-Nov-2015

1. 13 MB

. upg

Firmware (vP0079C)wer. P0079C

09-Mar-2010

Inne oprogramowanieEpson Print Layout (v1. 8)wer. 1. 8

27-Sep-2022

31. 77 MB

EPSON LFP Remote Panel 2 (v3. 26)wer. 3. 26

15-Dec-2020

60. 10 MB

The Epson LFP Remote Panel application is an utility that allows you to: Update printer or network firmware, Perform print head nozzle checks, Perform print head alignments automatically or manually, Print or display printer’s status sheet, printed jobs log, and custom media list, Make custom paper settings, Perform power cleanings to recover from serious clogged nozzles problem. com/pub/download/6373/epson637374eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON LFP Remote Panel 2","asset_id": "637374"}">EPSON Copy Factory Updater (v4. 91)wer. 91

15-May-2020

60. 20 MB

Dodatkowe informacje:

EPSON Copy Factory software updater

EPSON Copy Factory (v4. 91)60. 37 MB

EPSON Copy Factory enlarges ordinary sized documents into larger formats without losing image quality. It delivers an interface between the EPSON range of Desktop scanners and large format printers to enlarge small documents and photographs into large format documents such as A2 posters with the touch of a button. com/pub/download/6356/epson635691eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON Copy Factory","asset_id": "635691"}">EPSON LFP Remote Panel (v3. 61)wer. 61

30-Sep-2013

16. 89 MB

Epson Print Plug-In (v1. 21)wer. 21

25-Apr-2013

43. 92 MB

As an independent resource, the Epson Print Plug-In allows users to switch easily between its interface and Photoshop. This allows them to add images to the multi-image print easily and keep temporary images for reprint even if the plug-in window is closed. For many users, this functionality is highly valuable and could significantly enhance productivity. The Epson interface splits the printing workflow into three steps; image selection, layout selection/definition and printer settings and previewing, making the printing process simple and efficient. The window of each step is modular and can be minimised to optimise space on-screen. com/pub/download/3767/epson376703eu. zip" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Epson Print Plug-In","asset_id": "376703"}">Print Plug-In for SILKYPIX (v1. 03)wer. 03

11-Mar-2013

42. 87 MB

ICC ProfileICC-FineArt Cotton Smooth Bright (v2. 0)wer. 2. 0

11-Jan-2019

37. 48 MB

ICC-FineArt Cotton Smooth Natural (v2. 0)ICC-FineArt Cotton Textured Bright (v2. 0)ICC-FineArt Cotton Textured Natural (v2. 0)ICC – Epson Traditional Photo Paper (v10)wer. 10

09-Oct-2013

13. 24 MB

ICC - Cold Press Natural (v8. 8. 0

77. 41 MB

ICC - Cold Press Bright (v8. 0)ICC - Hot Press Bright (v8. 0)ICC - Hot Press Natural (v8. 0)

Podręcznik <strong>Procedur</strong> <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych Ilość listów intencyjnych dołączonych do Wniosku o dofinansowanie musi bezwzględnie odpowiadać ilości partnerów projektu wymienionych przez Wnioskodawcę w punkcie [3. 6. 1. ] Wniosku o dofinansowanie. Podmiot występujący w charakterze partnera może uczestniczyć w realizacji 2 projektów w ramach 1 naboru projektów. 5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym/której Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy (w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu własnego finansowego przedstawionego we Wniosku – 2 do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku – w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca. Jeżeli wkład własny finansowy zapewnia partner projektu bądź sponsor do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć 2 dokumenty: a) oświadczenie partnera/ sponsora projektu o zapewnieniu wkładu własnego finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego we Wniosku oraz b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, w którym partner/sponsor posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (w wysokości nie mniejszej niż wartość planowanego wkładu finansowego), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. W przypadku gdy sponsorem wkładu finansowego jest jednostka samorządu terytorialnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć tylko 1 dokument - oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż przedstawiono i zadeklarowano we Wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy wkład finansowy zapewnia jednostka samorządu terytorialnego podległa lub nadzorowana przez właściwego ministra Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie ministra o podjęciu działań na rzecz zapewnienia wkładu własnego finansowego. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą potwierdzać wymaganą wysokość środków nie mniejszą niż wysokość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie. WAŻNE W przypadku, gdy Wnioskodawca składa 2 Wnioski o dofinansowanie w ramach 1 naboru, w celu udokumentowania zapewnienia wkładu własnego finansowego Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową na 42

Sposób przygotowania wniosków o dofinansowanie każdy projekt niezależnie. Jeżeli potwierdzeniem wysokości posiadanych środków finansowych na realizację 2 projektów w ramach 1 naboru jest wyciąg z konta bankowego Wnioskodawcy, wówczas wysokość znajdujących się środków finansowych na koncie nie może być mniejsza niż suma wartości wkładów finansowych łącznie <strong>dla</strong> 2 projektów. Wymóg ten dotyczy również przypadków, w których wkład własny finansowy zapewniany jest przez 1 partnera lub sponsora <strong>dla</strong> 2 projektów w ramach 1 naboru. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej musi zawierać informację dotyczącą wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Przedstawienie informacji takich jak wysokość obrotów, stan „winien”, „ma” itp. nie będzie akceptowane i spowoduje odrzucenie Wniosku o dofinansowanie. W przypadku zapewnienia wkładu własnego finansowego przez partnera projektu bądź sponsora informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej musi zawierać informację dotyczącą wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej partnera/sponsora. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – w formacie wskazanym w Załączniku nr 3 niniejszego Podręcznika. WAŻNE Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej musi być złożone niezależnie od faktu czy Wnioskodawca otrzymał w przeszłości pomoc publiczną czy nie. Niedołączenie oświadczenia de minimis skutkować będzie odrzuceniem Wniosku o dofinansowanie z powodów formalnych – brak wymaganego załącznika Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej musi być złożone przez wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o środki w ramach <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych. 43

 • Page 1 and 2: GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO
 • Page 3 and 4: Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE
 • Page 5 and 6: Definicje Definicje Ilekroć w nini
 • Page 7 and 8: Informacje ogólne I. INFORMACJE OG
 • Page 9 and 10: Informacje ogólne 1. Aspekty hor
 • Page 11 and 12: Zasady udzielania dofinansowania II
 • Page 13 and 14: Zasady udzielania dofinansowania w
 • Page 15 and 16: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 17 and 18: Zasady udzielania dofinansowania Zl
 • Page 19 and 20: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 21 and 22: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 23 and 24: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 25 and 26: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 27 and 28: Zasady udzielania dofinansowania 7.
 • Page 29 and 30: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 31 and 32: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 33 and 34: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 35 and 36: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 37 and 38: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 39: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 43 and 44: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 45 and 46: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 47 and 48: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 49 and 50: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 51 and 52: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 53 and 54: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 55 and 56: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 57 and 58: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 59 and 60: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 61 and 62: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 63 and 64: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 65 and 66: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 67 and 68: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 69 and 70: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 71 and 72: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 73 and 74: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 75 and 76: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 77 and 78: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 79 and 80: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 81 and 82: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 83 and 84: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 85 and 86: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 87 and 88: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 89 and 90: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 91 and 92:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 93 and 94:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 95 and 96:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 97 and 98:

  Realizacja projektu VI. REALIZACJA

 • Page 99 and 100:

  Realizacja projektu przestępstwa p

 • Page 101 and 102:

  Realizacja projektu nych kosztów,

 • Page 103 and 104:

  Realizacja projektu czy jednego kwa

 • Page 105 and 106:

  Realizacja projektu a także dokume

 • Page 107 and 108:

  Realizacja projektu 6. Dokument

 • Page 109 and 110:

  Realizacja projektu Koszty personel

 • Page 111 and 112:

  Realizacja projektu tej grupy koszt

 • Page 113 and 114:

  Realizacja projektu W odniesieniu d

 • Page 115 and 116:

  Realizacja projektu • Beneficjent

 • Page 117:

  Realizacja projektu • kontroli wy

 • Page 120 and 121:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 122 and 123:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 125 and 126:

  Załączniki Załącznik nr 1 Wnios

 • Page 127 and 128:

  Załączniki 129

 • Page 129 and 130:

  Załączniki 131

 • Page 131 and 132:

  Załączniki 133

 • Page 133 and 134:

  Załączniki Załącznik nr 2 Instr

 • Page 135 and 136:

  Załączniki 2. Strukturę zarządz

 • Page 137 and 138:

  Załączniki Przykład: LP Nazwa i

 • Page 139 and 140:

  Załączniki Koszty wzmocnienia zdo

 • Page 141 and 142:

  Załączniki WAŻNE W przypadku poj

 • Page 143 and 144:

  Załączniki 3. 3 Koszty partnera

 • Page 145 and 146:

  Załączniki aneksu. Dlatego budże

 • Page 147 and 148:

  Załączniki 2. Oryginał albo kopi

 • Page 149 and 150:

  Załączniki Załącznik nr 3 Oświ

 • Page 151 and 152:

  Załączniki 153

 • Page 153 and 154:

  Załączniki 155

 • Page 155 and 156:

  Załączniki 157

 • Page 157 and 158:

  Załączniki 159

 • Page 159 and 160:

  Załączniki 161

 • Page 161:

  Operator Grantu Blokowego: ECORYS P

Można użyć drukarki za pomocą bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN za pomocą panelu sterującego i funkcji systemu operacyjnego bez potrzeby stosowania dołączonego oprogramowania EpsonNet Setup.

Niezbędne oprogramowanie

Przed użyciem drukarki należy najpierw zainstalować odpowiednie oprogramowanie, takie jak sterowniki drukarki i skanera.
Podczas podłączania drukarki do komputera po raz pierwszy, zainstaluj następujące oprogramowanie z płyty CD z oprogramowaniem za pomocą programu EasyInstall lub Software List (Lista oprogramowania).
Zobacz Instalacja oprogramowania

Sterownik drukarki

EPSON Scan

Sterownik skanera

Program Epson Network Utility

Korzystając z monitora stanu Epson można monitorować drukarki w sieci

EpsonNet Print

Można tworzyć i zarządzać portem drukowania (port EpsonNet Print)

EpsonNet Setup

Można zmodyfikować ustawienia sieciowe drukarki

Oprogramowanie

Opis

Uwaga:

Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w skaner, instalacja programu EPSON Scan nie jest konieczna.

Procedura konfiguracji

Wykonaj poniższą procedurę, aby użyć drukarki z komputera przez sieć bezprzewodową lub przewód LAN.
Po skonfigurowaniu drukarki określ ustawienia związane z drukarką na komputerze. Szczegóły zawarte są w każdym z elementów.

Kroki dotyczące funkcji, których drukarka nie posiada należy pominąć.

Krok 1. Określ podstawowe ustawienia LAN dla drukarki (ustawienia drukarki LAN)

Określ podstawowe ustawienia (nazwa drukarki i adres IP) dla połączenia LAN. com/onlineguides/pl/spr3000_nwg/html/setpn_2. htm#S-00300-00100-00100">Określanie ogólnych ustawień sieciowych

Krok 2. Podłącz drukarkę do bezprzewodowej sieci LAN (ustawienia drukarki bezprzewodowej)

Krok 2 należy pominąć w przypadku korzystania z połączenia przewodem LAN.
Włącz funkcję bezprzewodowej sieci LAN drukarki, dołącz do sieci i połącz się z komputerem. W zależności od metody zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN istnieje kilka metod konfiguracji. Drukowanie po zakończeniu tego kroku jest niemożliwe, nawet jeśli drukarka została rozpoznana przez komputer.

Krok 3. Rejestrowanie drukarki za pomocą komputera (Tworzenie protokołów określania i portu drukowania)

Zarejestruj drukarkę w komputerze. Określ protokoły komunikacji i utwórz port drukowania. (Port drukowania działa jako łącznik do wysyłania danych drukowania do drukarki).
Można ustawić następujące porty drukowania jako protokoły komunikacji zgodne z drukarką.

*: Kiedy funkcja DHCP routera jest włączona i prywatny adres IP jest automatycznie alokowany, zdarza się, że adres IP różni się w zależności od kolejności włączania sprzętu. Automatyczne śledzenie adresu IP to funkcja rozpoznająca drukarkę, nawet jeśli jej adres IP zostanie zmieniony przez funkcję DHCP.

Krok 4: Rejestracja skanera w komputerze (EPSON Scan network setup)

Aby skonfigurować program EPSON Scan i używać skanera w sieci, należy go zarejestrować w komputerze. com/onlineguides/pl/spr3000_nwg/html/setpc_1. htm#S-00300-00200-00200-00200">Podłączanie skanera

Krok 5: Ustawienia sieciowe gniazda kart pamięci

Ustaw, w jaki sposób karta pamięci jest obsługiwana w sieci (dotyczy tylko modeli wyposażonych w gniazdo kart pamięci). com/onlineguides/pl/spr3000_nwg/html/setpn_7. htm#S-00300-00300">Konfigurowanie gniazda karty sieciowej

Podręcznik procedur Epson Apex 80

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur Epson Apex 80

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur Epson Apex 80