Zasady bezpieczeństwa 3com 8 5btga 614

Zasada bezpieczeństwa 3Com 8 5BTGA 614 jest zalecana dla systemów zabezpieczeń 3Com z zainstalowanym oprogramowaniem 3Com Security Manager. Zaleca ona, aby wszystkie systemy zabezpieczeń 3Com współpracowały z systemem 3Com Security Manager w celu uzyskania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Zasada ta zaleca również, aby wszystkie systemy zabezpieczeń 3Com były uaktualniane regularnie, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przed wirusami, atakami hakerów i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Ponadto zasada ta wymaga, aby wszystkie systemy zabezpieczeń 3Com były zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić maksymalną wydajność i skuteczność działania systemu zabezpieczeń.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa 3com 8 5btga 614

Przepisy przeciwpożarowe w szkole – alarm, znaki i ćwiczenia

O tym, jak ważną funkcję pełnią zbiorniki przeciwpożarowe świadczy już sama ich historia, która sięga kilku wieków wstecz. Niewielkie sadzawki wykopywane pomiędzy zabudową folwarków na co dzień służyły do pojenia zwierząt. W sytuacji zagrożenia pożarowego zgromadzoną tam wodę dowożono w beczkach na miejsce pożaru i wykorzystywano do ugaszenia ognia. Dziś zabezpieczenie w postaci zbiorników przeciwpożarowych jest regulowane przepisami prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej. Jakie jest ich zastosowanie i kiedy inwestor musi zaplanować budowę takiego zbiornika? Jakie normy i wymagania muszą spełniać zbiorniki przeciwpożarowe? Sprawdźmy! Każdy z nas sam doskonale pamięta próbne ewakuacje przynoszące chwilę wytchnienia podczas lekcji, lub słyszał podobne historie od swojej pociechy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w szkole trzeba jednak traktować poważnie, a co za tym idzie – znać obowiązujące zasady podczas ewakuacji, poprawnie reagować na alarm i rozpoznawać znaki ochrony przeciwpożarowej umieszczone w budynku. W dzisiejszym artykule przybliżamy najważniejsze aspekty przepisów przeciwpożarowych w szkole i sposoby postępowania na wypadek pożaru.


Przepisy przeciwpożarowe w szkole – obowiązki dyrektora

Nie istnieje odrębny akt prawny, który traktowałby o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w szkole jako osobnej kwestii, dlatego za źródło niezbędnych regulacji uznaje się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. Dokument ten wskazuje dokładnie, za co w kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest odpowiedzialny dyrektor placówki edukacyjnej. Jego obowiązki to m. in. :

 • przestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły, tj. wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technicznych;
 • wyposażenie placówki w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze;
 • kontrolowanie stanu, konserwacja i naprawy powyższych elementów wyposażenia szkoły, tak by zawsze niezawodnie funkcjonowały;
 • opracowanie i uaktualnianie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku;
 • zapoznanie całej kadry szkoły z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;
 • zabezpieczenie szkoły na wypadek wyładowania atmosferycznego;
 • kontrolowanie dobrego stanu dróg pożarowych i dojazdu jednostki straży pożarnej do placówki;
 • oznaczenie dróg, wyjść, kierunków ewakuacji, lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowych wyłączników prądu;
 • kontrolowanie systematyczności przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej;
 • szkolenie pracowników w ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkole;
 • rozmieszczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i telefonów alarmowych w widocznych miejscach w placówce.

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników

Zgodnie z przepisami praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji powinno być wykonane co najmniej raz na rok. Ponadto należy je przeprowadzić nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego.

Alarm przeciwpożarowy w szkole

Sygnał alarmowy, który będzie oznaczał rozpoczęcie procedury ewakuacyjnej w szkole, powinien być zaprezentowany kadrze, a następnie uczniom najlepiej na początku roku szkolnego – podczas zbiorowego apelu bądź godzin wychowawczych. Weryfikacja znajomości alarmu przeciwpożarowego powinna nastąpić podczas próbnej ewakuacji, która obejmie wszystkie elementy prawdziwej ewakuacji, czyli także reakcję na sygnały dźwiękowe.

Istnieją dwa główne skuteczne sposoby na opracowanie sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w szkole.

 • Alarm ewakuacyjny najprościej będzie sygnalizować, używając dzwonka szkolnego, który jest (a przynajmniej powinien być) słyszalny z każdej części obiektu. Ważne jest, by odpowiednio się wyróżniał, dlatego najlepiej kilkukrotnie zastosować sygnał ciągły – np. trzy dzwonki po 10 sekund w ciągu z przerwami trwającymi 5 sekund.
 • W budynku szkolnym można zamontować także odrębną instalację alarmową, która może być prostym systemem kilku sygnalizatorów akustycznych rozmieszczonych w placówce. Najlepiej, jeśli będą miały inny dźwięk niż dzwonek.

Po co wykonywać ćwiczenia przeciwpożarowe w szkole?

Nie dla każdego jest jasne, dlaczego właściwie należy co roku przeznaczać czas na przećwiczenie postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Jest to jednak bardzo istotne i w razie rzeczywistego zagrożenia może uratować niejedno życie, a już na pewno oszczędzić sporo stresu dyrektorowi, nauczycielom i uczniom.

Podczas przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych zarówno kadra, jak i najmłodsi mogą wyrobić prawidłowe nawyki, które w razie powstania pożaru zastąpią impulsywną i emocjonalną reakcję na realne zagrożenie. Użytkownicy szkoły będą wiedzieć:

 • kto zarządza ewakuacją i do czyich poleceń należy się bezwzględnie dostosować;
 • jak brzmią sygnały alarmowe i jak zachować się po ich usłyszeniu;
 • jak korzystać z wszystkich dróg i wyjść ewakuacyjnych;
 • gdzie udać się na miejsce zbiórki i co zrobić po dostaniu się tam.

Choć wiele z tych kwestii może wydać się oczywistych, wszyscy jesteśmy świadomi chaotycznych zachowań w obliczu zagrożenia. Przećwiczenie odpowiedniej reakcji na pewno wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i kadry szkoły.

Przebieg ewakuacji w szkole

Dokładny przebieg ewakuacji oraz wszystkich innych aspektów związany z ochroną przeciwpożarową budynku szkoły szczegółowo opisuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – dokument, który musi posiadać każda szkoła. Jak zostało wcześniej wspomniane, obowiązkiem dyrektora jest zapoznanie kadry raz uczniów z jej treścią. Poniżej przedstawiamy więc tylko skrótowo najważniejsze informacje dotyczące przebiegu ćwiczeń przeciwpożarowych w szkole.

Po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego nauczyciel prowadzący zajęcia będzie odpowiedzialny za wyprowadzenie uczniów z sali na miejsce zbiórki i zapanowanie nad nimi. W tym celu:

 • wydaje odpowiednie polecenia dotyczące sposobu ustawienia się i opuszczania pomieszczenia;
 • wskazuje uczniom kierunki, drogi i wyjścia ewakuacyjne;
 • liczy uczniów, by następnie sprawdzić, czy ich liczba nie uległa zmianie na miejscu zbiórki.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie ewakuacją jest dyrektor szkoły, który może jednak upoważnić wyznaczonych przez siebie pracowników placówki do jej przeprowadzenia.

Znaki przeciwpożarowe w szkole

Znaki ochrony przeciwpożarowej mają formę czerwonego kwadratu z białą ramką i grafiką. Służą do usprawnienia akcji gaśniczej, ponieważ wskazują lokalizację sprzętu gaśniczego w placówce, czyli gaśnic i hydrantów, a także takich elementów wyposażenia szkoły jak przyciski alarmowe i klucze do wyjść ewakuacyjnych.

Ochrona przeciwpożarowa w szkole jest możliwa także dzięki znakom ewakuacyjnym, które prowadzą do dróg, drzwi i wyjść ewakuacyjnych. Zawierają białe strzałki, napisy i grafiki na zielonym tle oraz przejrzyście ilustrują kierunek opuszczania budynku w razie powstania pożaru.

FAQ:

Gdzie można znaleźć przepisy przeciwpożarowe w szkole?

Wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zachowania się w sytuacji kryzysowej zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, którą musi posiadać każda placówka edukacyjna. Tworzy się ją na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Kto jest odpowiedzialny za ćwiczenia przeciwpożarowe w szkole i jak często należy je wykonać?

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona odpowiada ze przeprowadzanie próbnych oraz rzeczywistych ewakuacji. Ćwiczenia przeciwpożarowe powinny być zorganizowane minimum raz na rok, nie później niż trzy miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego.

Jaki alarm przeciwpożarowy w szkole sprawdzi się najlepiej?

Warto zainstalować odrębną instalację alarmową, która będzie emitować inny dźwięk niż szkolny dzwonek.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły:

Minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas transportu i podawania mieszanki betonowej, znalazło się w opublikowanym w 2019 r. Standardzie BHP 14. 8.

Praktyka podmiotowo dzieli budownictwo na wiodący sektor wykonawców obiektów oraz sektor producentów i dostarczycieli materiałów budowlanych, traktując je w rozliczeniu jako osobne linie biznesowe. A czy jest jakieś ogniwo, które je łączy, poza oczywistą relacją handlową: dostawca komponentu – odbiorca komponentu?

Fot. stock. adobe / Kara

Sojusz na rzecz bezpieczeństwa w wykonawstwie

Duże przedsiębiorstwa budowlane – zajmujące najczęściej pozycje generalnych wykonawców inwestycji rządowych, samorządowych czy też podejmujące się realizacji innych, prestiżowych obiektów – przed 10 laty zawiązały „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Postanowiły nie konkurować w obszarze BHP wręcz przeciwnie, podjąć wspólnie działania, by bezpieczeństwo pracy doskonalić.

Poddano analizie wszystkie stanowiska robocze, począwszy od pomocnika budowlanego, przez wykwalifikowanych murarzy, cieśli-dekarzy, zbrojarzy-betoniarzy, monterów instalacji, brygadzistów, a na maszyniście żurawia skończywszy. Określono poziomy ryzyka wypadku oraz sposoby jego minimalizacji. Z bagażem własnych doświadczeń sygnatariusze „Porozumienia…” przystąpili do ujednolicenia nie tylko strategii dalekosiężnej, ale przede wszystkim pojedynczych rozwiązań BHP wnosząc te najbardziej skuteczne wprost do rejestru pożądanych lub wymaganych praktyk, m. in. obowiązkowe specjalne ubranie robocze z doszywkami dla narzędzi, hełm, okulary ochronne, rękawice, specjalne obuwie z wkładkami zapobiegającymi przebiciu i podeszwą antypoślizgową, maski wychwytujące cząstki kurzu w strefie zapylenia, ochronniki słuchu. W zależności od rodzaju i stopnia zagrożenia poszczególnym stanowiskom pracy przypisano nakazy bezwzględnego stosowania środków zaradczych (np. tymczasowe bariery zabezpieczające wzdłuż piętra rusztowań czy krawędzi kondygnacji, osobista uprząż podczas prac na dużej wysokości, asekuracja podczas pracy w ciemnych, zamkniętych pomieszczeniach o małych gabarytach).

Tak więc na place budowy wprowadzono kompleksowe systemy ochrony, pozwalające ograniczać lub eliminować zagrożenia, ryzykowne zachowania i nawyki. Regulacje i procedury w tym zakresie zaczęły obowiązywać nie tylko własnych pracowników, ale także zatrudnionych podwykonawców. Egzekucją zajęli się etatowi inspektorzy BHR wchodzący w skład kierownictwa budowy.

Ale rodzi się pytanie, co z dostawcami materiałów, zaopatrującymi plac budowy? Jedni pojawiają się tu sporadycznie, inni częściej. Jak ich traktować? Czego od nich wymagać?

Bezpieczeństwo pracy w branży betonu towarowego

Dzięki pełnej mechanizacji i automatyzacji zarobu betonu z komputerowym sterowaniem zamkniętego procesu technologicznego oraz gospodarki surowcami w obrębie wytwórni, również dzięki transportowaniu masy betonowej specjalistycznymi ciężarówkami i mobilnymi pompami, podającymi plastyczną lub ciekłą mieszankę na deskowanie na placu budowy – bezpośredni dostęp do ruchomych części maszyn i wytwarzanego produktu jest dalece ograniczony i pod pełną kontrolą.

Sam beton ma rodowód mineralny. Pod względem chemicznym jest więc neutralny dla środowiska. Nie zagraża ani powierzchni ziemi, ani kopalinom, ani wodzie, atmosferze, światu roślin czy zwierząt, nie wywiera też presji na naturę przez zanieczyszczenia stałe, ciekłe, lotne czy emisje o charakterze energetycznym. Pozostałości po domieszkach chemicznych – dozowanych w ilości zaledwie do 5% masy cementu, po to by zmodyfikować konsystencję, przyspieszyć lub opóźnić twardnienie, uodpornić na działanie mrozu lub inną agresję środowiskową – są w całości wiązane przez matrycę cementową. W myśl europejskiego rozporządzenia REACH zarób betonu zaliczany jest do kategorii „preparat” (wg definicji: mieszanina lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji) z kodem R36/37/38, co wskazuje na właściwości lekko drażniące w przypadku zetknięcia ze śluzówką, rogówką oka lub z naskórkiem. I mimo że ta niedogodność zanika w miarę zaawansowania procesu hydratacji cementu, tzn. już po kilku godzinach, to producent betonu jest zobowiązany do rejestracji produktu w Europejskiej Agencji Chemikaliów – wprost lub za pośrednictwem jej polskiego przedstawicielstwa, a w karcie charakterystyki wyrobu musi uprzedzić odbiorcę betonu o możliwości podrażnienia.

Statystyka mówi wyraźnie, że wypadki z udziałem pracowników na terenie wytwórni, skutkujące zazwyczaj drobnymi urazami czy kontuzją, występują rzadziej aniżeli w fazie wywozu na zewnątrz i zabudowy betonu w deskowania. Tu też o wiele częściej odnotowuje się zdarzenia z cięższymi następstwami.

Świadomy tych realiów zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego (SPBT) postanowił skoncentrować siły i środki na profilaktyce. Powołano Grupę Projektową SPBT ds. BHP do której firmy członkowskie oddelegowały swoich najlepszych specjalistów. Za priorytet uznano potrzebę uporządkowania zasad bezpieczeństwa właśnie w fazie transportu technologicznego. Przyjęto, że regulacja powinna m. pokrywać się z oczekiwaniami wykonawców budowlanych.

Transport i podawanie mieszanki betonowej. Wspólnota celu w pracy nad Standardem BHP 14. 8

W listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie zawarło w sojusz z „Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Już w lipcu 2018 r. opublikowano wspólnie wypracowany Standard BHP 14. 8: Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne, poświęcony bezpośrednio kierowcom/operatorom betonowozów i mobilnych pomp mieszanki betonowej. Oprócz zwięzłego sformułowania wymogów i nakazów dla osób (m. środki ochrony indywidualnej, wymagany zestaw dokumentów uprawniających) oraz zwrócenia uwagi na elementy wyposażenia samochodów ciężarowych – istotne dla bezpieczeństwa – konspekt wzbogacony jest licznymi, czytelnymi ilustracjami, dodatkowo wyjaśniającymi istotę profilaktyki. Tam też sformułowano wymagania pod adresem budowy, np. stabilna trasa dojazdu do miejsca rozładunku, minimalna powierzchnia dla rozstawienia podpór pompy.

Wiadomo powszechnie, że przedsiębiorcy zatrudniają coraz więcej pracowników zza wschodniej granicy. Dlatego Standard BHP 14. 8 w formie 5-stronicowej ulotki wydrukowany został także w języku rosyjskim i ukraińskim. Obecnie druk ten kolportowany jest zarówno wśród członków SPBT, jak i kierownictwa budów, realizowanych przez sygnatariuszy „Porozumienia…”. Standard BHP 14. 8 jest dostępny na:

http://www. html

Zobacz też:

 • Pierwszy w Polsce beton zeroemisyjny i niskoemisyjny

 • Domieszki do betonu – kompatybilność z cementem i innymi domieszkami

Znak SPBT „Dobry Transport”

W ślad za opublikowaniem Standardu BHP 14. 8 opracowany został „Regulamin przyznawania znaku SPBT – „Dobry Transport” dla potrzeb wyodrębnienia kampanii pod tą samą nazwą – z dotychczas prowadzonej – 16-letniej kampanii „Dobry Beton”. Za wyodrębnieniem przemawiało też stopniowe przejmowanie troski o jakość betonu przez certyfikację zakładowej kontroli produkcji, w przyszłości (co jest planowane) obligatoryjną z mocy rozporządzenia właściwego ministra.

Regulamin przewiduje, że zainteresowany wyróżnieniem, zanim zgłosi akcesję, dokona najpierw samooceny, autokontroli własnych środków transportu pod względem BHP, po czym przedstawi ich wykaz, podając m. typ nadbudowy, markę i typ podwozia, nr rejestracyjny wozu, rok budowy. Następnie SPBT deleguje tam niezależnych audytorów, zlecając weryfikację wyników kontroli wewnątrzzakładowej na określonej liczbie jednostek transportowych wnioskodawcy, zgromadzonej na terenie jego parku ciężarówek.

W listopadzie 2019 r. uruchomiono pierwszy nabór do konkursu. Zgłoszono 153 betonomieszarki oraz 53 mobilne pompy mieszanki betonowej, zabudowane na podwoziu ciężarowym. Audyt obejmował 20 losowo wybranych jednostek transportowych (pojazdów) łącznie z ich obsługą w dziewięciu lokalizacjach. Po wstępnej analizie wyników, dokonanej przez Grupę Projektową SPBT ds. BHP, dokumentacja poaudytowa trafiła na forum honorowego Komitetu Doradczego (przedstawiciele profesury, samorządów inżynierskich budownictwa – w tym PIIB, zarządu dużych przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego, centrali krajowego związku przemysłu motoryzacyjnego), a w końcu – pod ostateczne rozstrzygnięcie zarządu SPBT W ramach I edycji wszyscy pretendujący uzyskali wyróżnienie „Dobry Transport” – po wyeliminowaniu niewielkich usterek, niedociągnięć formalnych, drobnych zaniedbań. To zrozumiałe, gdyż na pierwszy rzut wnioskodawcy wystawili swój najlepszy sprzęt transportowy i kompetentny personel. Emblematem „Dobry Transport” oznaczonych jest dziś ok. 5% krajowej floty wykorzystywanej do dowozu świeżego betonu i/lub przystosowanej do podawania betonu układanego w deskowaniu.

Uroczystemu wręczeniu certyfikatów i winiety znaku „Dobry Transport” (z przytoczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu i daty ważności wyróżnienia), które miało zamknąć tegoroczną edycję kampanii, przeszkodziła pandemia koronawirusa.

Standard BHP 14. 8 i znak SPBT „Dobry Transport”. Podsumowanie

Standard BHP 14. 8 i znak SPBT „Dobry Transport” to w zamyśle wyższy, zintegrowany poziom ochrony pracowników przed zagrożeniami. To odpowiedź branży betonu towarowego na oczekiwanie wykonawców odnośnie do bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa ruchu betonowozów lub mobilnych pomp na placu budowy. Współpraca SPBT z „Porozumieniem. ” będzie nadal kontynuowana i rozwijana, gdyż inicjatywę wspomaga silna wspólnota interesu.

Odznaczenie „Dobry Transport” ma mieć również swoje przełożenie praktyczne. Uzgodniono z „Porozumieniem. ”, że w przyszłości dostawa ekspediowana z wytwórni betonu towarowego z certyfikatem „Dobry Transport” miałaby wolny wjazd, zielone światło otwarcia bramy na plac prestiżowej budowy w celu rozładunku, bez dodatkowych kontroli technicznych, szkoleń, instruktażu czy sprawdzania kompetencji z zakresu BHP – tak jak to często ma miejsce dotychczas.

Zarząd SPBT liczy na rozpowszechnienie, popularyzację znaku „Dobry Transport” wśród szerszego grona dysponentów wozów do transportu mieszanki betonowej czy wozów wyposażonych w urządzenia pompujące ją w szalunki. Służyć ma temu kontynuacja kampanii „Dobry Transport” w kolejnych latach.

dr inż. Zdzisław B. Kohutek, kohutek@spbt. pl

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

kursy, seminaria, szkolenia

Tactical Pistole Level one

Trwanie

ilość amunicji

broń

poziom szkolenia wstępnego

odpowiedni dla początkujących i profesjonalistówyes

cena od

termin i miejsce kolejnych kursów

02/12/22-03/12/2022, Warsawa

Tactical Pistole level two

dla tych, którzy ukończyli kurs podstawowy

Low Light Course

dla tych, którzy ukończyli kurs podstawowy lub mają doświadczenie taktyczne

CQB Level One

CQB Level Two

Tactical Carabine

Glock 17 +konwersja CAA MICRO-RONI

Designated Marksman

HK. 223 or similar ( AR base)

12/4/23-14/4/23, Czech Republic

Zestawy pierwszej pomocy medycznej

Zasady bezpieczeństwa 3com 8 5btga 614

Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa 3com 8 5btga 614

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa 3com 8 5btga 614